Kvarndala

Kulturhistoriska Förening

Föreningens Stadgar

Stadgar

för

KVARNDALA KULTURHISTORISKA FÖRENING

(FÖRENINGEN KLAGSHAMNS OCH V KLAGSTORPS HISTORIA)

 

Antagna vid föreningens möte i Klagshamn den 19 maj 1988.

Reviderade vid föreningens årsmöte i Klagshamn den 11 mars 2007

§ 1

 

Föreningen Klagshamns och V Klagstorps Historia, stiftad den 19 maj 1988, namn-

ändrad på årsmötet den 11 mars 2007 till Kvarndala Kulturhistoriska Förening

är opolitisk och har till uppgift att förvalta och fortlöpande dokumentera samlingar

och arkiv rörande bygdens historia inom Klagshamn, Västra Klagstorp och Tygelsjö.

 

att genom information väcka intresse bland äldre och yngre för studier och forskning

kring bygdens historia.

 

att bedriva egen studieverksamhet och forskning samt att genom utställningar och

annan informationsverksamhet sprida kännedom om bygdens historia till alla, inte

minst skolungdom.

 

§ 2

 

Föreningens medlemmar är dels årliga, dels ständiga. Föreningen kan dessutom

utse hedersmedlemmar. Årliga medlemmar betalar en vid årsmötet fastställd årsavgift.

Ständiga medlemmar erlägger en engångsavgift uppgående till tjugo (20) gånger

årsavgiften.

 

Övergång till ständigt medlemskap kan ske med tillgodogörande av hälften av redan

erlagda årsavgifter.

 

§ 3

 

Årsavgiften beslutas av föreningen vid årsmötet.

 

§ 4

 

Ordinarie årsmöte skall, på kallelse av styrelsen, hållas varje år under februari eller

mars månad. Kallelsen skall sändas ut minst två (2) veckor före mötet. Skulle

föreningens angelägenheter så fordra, kan styrelsen sammankalla till extra möte.

 

§ 5

 

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

a Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.

b Val av två (2) justeringsmän.

c Styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna verksamhetsåret.

d Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

e Val av ordförande och fyra (4) styrelseledamöter (väljes jämna årtal)

Val av kassör och fyra (4) styrelseledamöter (väljes ojämna årtal)

Styrelseledamöter väljes för en tid av två (2) år.

f Val av tre (3) styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år.

g Val av två (2) revisorer och två (2) revisorsuppleanter för en tid av ett (1) år

h Fastställande av årsavgiften för nästkommande år.

i Förslag och framställningar från styrelsen eller enskild medlem.

 

§ 6

 

Röstberättigade vid föreningens årsmöten är såväl föreningens medlemmar som dess

hedersmedlemmar.

Vid ordinarie eller extra möte äger varje närvarande röstberättigad medlem en (1) röst.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Förslag

och framställning från medlemmar till ordinarie och extra möte skall vara styrelsen

skriftligen tillhanda minst en (1) vecka innan mötet.

 

§ 7

 

Förvaltningen av föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som skall ha sitt

säte i Klagshamn/Västra Klagstorp och bestå av tio (10) ledamöter. Varje år väljer

föreningen på årsmötet fem (5) ledamöter. Vid första valet väljes ordförande och fyra

(4) styrelseledamöter på två (2) år. Kassör och övriga styrelseledamöter på ett år.

Varje år väljes också tre (3) styrelsesuppleanter på ett (1) år.

Skulle någon ledamot eller suppleant avgå före mandatperiodens utgång, skall

kompletteringsval ske på nästkommande årsmöte.

 

Ordförande och kassör väljes vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,

sekreterare och övriga funktionärer. Styrelsen har rätt att inom eller utom sig tillsätta

kommittéer för speciella ändamål, t ex insamling av föremål, medlemsvärvning etc.

För beslutsfattande fordras att minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte skall protokoll föras.

Årsmötesprotokollen skall finnas tillgängliga hos ordföranden eller sekreteraren senast

trettio (30) dagar efter respektive årsmöte.

 

§ 8

 

För föreningens medel, som omhänderhas av kassören, är denne gemensamt med den

övriga styrelsen ansvarig. Influtna medel skall göras räntebärande genom insättning på

konto hos av styrelsen godkänd bankinrättning, varifrån uttag endast kan göras av

kassören i förening med ordföranden, som gemensamt tecknar föreningens firma.

Styrelsen äger dock rätt att utfärda fullmakt för enskild styrelseledamot (kassören)

att ensam teckna firmans konto.

 

§ 9

 

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid ordinarie

årsmöte två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för dessa.

 

§ 10

 

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall före nästkommande februari

månads utgång granskas av revisorerna. Styrelsens berättelse för det gångna

verksamhetsåret samt vid styrelsens sammanträden och föreningens möten förda

protokoll skall hållas tillgängliga för revisorerna senast under februari månad.

Revisorerna skall till ordinarie årsmöte efter verkställd granskning avge berättelse om

styrelsens förvaltning för gångna verksamhetsåret. I revisorernas berättelse skall

ansvarsfrihet för styrelsen bestämt tillstyrkas eller avstyrkas.

 

§ 11

 

De föremål, som införlivas med föreningens samlingar genom gåva, skall registreras

samt förvaras och vårdas på sådant sätt att full trygghet vinnes för deras bevarande till

framtiden. Över samlingarna skall föras noggrann inventarieförteckning, varvid nummer,

där så är möjligt, bör anbringas på föremålet på lämpligt sätt. Föremål, tillhörande

föreningens samlingar, må icke utan styrelsens tillstånd avyttras. Utan föreningens

medgivande må ej heller föreningens övrig fast eller lös egendom avyttras eller

pantförskrivas.

 

§ 12

 

För ändring av dessa stadgar, som endast kan ske på ordinarie årsmöte, erfordras att

minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna är eniga om

beslutet.

 

§ 13

 

För föreningens upplösande erfordras att minst två tredjedelar av de närvarande

röstberättigade medlemmarna vid två på varandra följande ordinarie årsmöten äro om

beslutet eniga.

 

§ 14

 

Om föreningen upplöses och Malmö Kommun önskar överta föreningens samlingar,

skall dessa överlåtas till kommunen utan ersättning.

 

§ 15

 

Upplöses föreningen skall dess tillgångar disponeras av kommunen för sådana ändamål,

som åsyftas i föreningens stadgar § 1.