Stadgar

.                                                            Stadgar                                       

                                                                    för

                                     KVARNDALA KULTURHISTORISKA FÖRENING

                           (FÖRENINGEN KLAGSHAMNS OCH V KLAGSTORPS HISTORIA)


                           Antagna vid föreningens möte i Klagshamn den 19 maj 1988.

                           Reviderade vid föreningens årsmöte i Klagshamn den 11 mars 2007

                § 1


                Föreningen Klagshamns och V Klagstorps Historia, stiftad den 19 maj 1988, 

                namnändrad på årsmötet den 11 mars 2007 till Kvarndala Kulturhistoriska

                Förening är opolitisk och har till uppgift att förvalta och fortlöpande   

                dokumentera samlingar och arkiv rörande bygdens historia inom Klagshamn,

                Västra Klagstorp och Tygelsjö.


                att genom information väcka intresse bland äldre och yngre för studier och

                forskning kring bygdens historia.


                att bedriva egen studieverksamhet och forskning samt att genom utställningar

                och annan informationsverksamhet sprida kännedom om bygdens historia till               

                alla, inte minst skolungdom.


                § 2


                Föreningens medlemmar är dels årliga, dels ständiga. Föreningen kan

                dessutom utse hedersmedlemmar. Årliga medlemmar betalar en vid årsmötet

                fastställd årsavgift.

                Ständiga medlemmar erlägger en engångsavgift uppgående till tjugo (20)

                gånger årsavgiften.


                Övergång till ständigt medlemskap kan ske med tillgodogörande av hälften av

                redan erlagda årsavgifter.


                 § 3


                 Årsavgiften beslutas av föreningen vid årsmötet.


                 § 4


                Ordinarie årsmöte skall, på kallelse av styrelsen, hållas varje år under februari

                eller mars månad. Kallelsen skall sändas ut minst två (2) veckor före mötet.

                Skulle föreningens angelägenheter så fordra, kan styrelsen sammankalla till

                extra möte.


                § 5


                På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

                a                Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.

                b                Val av två (2) justeringsmän.

                c                Styrelsens och revisorernas berättelser för det gångna

                                  verksamhetsåret.

                d                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

                e                Val av ordförande och fyra (4) styrelseledamöter (väljes jämna

                                  årtal)

                                  Val av kassör och fyra (4) styrelseledamöter (väljes ojämna årtal)

                                  Styrelseledamöter väljes för en tid av två (2) år.

                f                 Val av tre (3) styrelsesuppleanter för en tid av ett (1) år.

                g                Val av två (2) revisorer och två (2) revisorsuppleanter för en tid av

                                  ett (1) år

                h                Fastställande av årsavgiften för nästkommande år.

                 i                Förslag och framställningar från styrelsen eller enskild medlem.


                 § 6


                Röstberättigade vid föreningens årsmöten är såväl föreningens medlemmar

                som dess  hedersmedlemmar.

                Vid ordinarie eller extra möte äger varje närvarande röstberättigad medlem en

                (1) röst. 

                Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

                Förslag och framställning från medlemmar till ordinarie och extra möte skall

                vara styrelsen skriftligen tillhanda minst en (1) vecka innan mötet.


                  § 7


                 Förvaltningen av föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som

                 skall ha sitt säte i Klagshamn/Västra Klagstorp och bestå av tio (10)

                 ledamöter. Varje år väljer föreningen på årsmötet fem (5) ledamöter. Vid

                 första valet väljes ordförande och fyra (4) styrelseledamöter på två (2) år.

                 Kassör och övriga styrelseledamöter på ett år.

                 Varje år väljes också tre (3) styrelsesuppleanter på ett (1) år.

                 Skulle någon ledamot eller suppleant avgå före mandatperiodens utgång,

                 skall kompletteringsval ske på nästkommande årsmöte.


              Ordförande och kassör väljes vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice

                 ordförande, sekreterare och övriga funktionärer. Styrelsen har rätt att inom

                 eller utom sig tillsätta

                 kommittéer för speciella ändamål, t ex insamling av föremål,

                 medlemsvärvning etc.

                 För beslutsfattande fordras att minst hälften av styrelsens ledamöter är

                 närvarande.

                 Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte skall protokoll

                 föras.

                 Årsmötesprotokollen skall finnas tillgängliga hos ordföranden eller

                 sekreteraren senast trettio (30) dagar efter respektive årsmöte.


                   § 8


                 För föreningens medel, som omhänderhas av kassören, är denne

                 gemensamt med den övriga styrelsen ansvarig. Influtna medel skall göras

                 räntebärande genom insättning på konto hos av styrelsen godkänd

                 bankinrättning, varifrån uttag endast kan göras av kassören i förening med

                 ordföranden, som gemensamt tecknar föreningens firma.

                 Styrelsen äger dock rätt att utfärda fullmakt för enskild styrelseledamot

                 (kassören) att ensam teckna firmans konto.


                   § 9


                 För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses

                 vid ordinarie årsmöte två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för dessa.


                   § 10


                Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall före

                 nästkommande februari månads utgång granskas av revisorerna. Styrelsens

                 berättelse för det gångna verksamhetsåret samt vid styrelsens samman-

                 träden och föreningens möten förda

                 protokoll skall hållas tillgängliga för revisorerna senast under februari månad.

                 Revisorerna skall till ordinarie årsmöte efter verkställd granskning avge

                 berättelse om styrelsens förvaltning för gångna verksamhetsåret. I

                 revisorernas berättelse skall ansvarsfrihet för styrelsen bestämt tillstyrkas

                 eller avstyrkas.


                  § 11


                De föremål, som införlivas med föreningens samlingar genom gåva, skall

                registreras samt förvaras och vårdas på sådant sätt att full trygghet vinnes för

                deras bevarande till framtiden. Över samlingarna skall föras noggrann

                inventarieförteckning, varvid nummer, där så är möjligt, bör anbringas på

                föremålet på lämpligt sätt. Föremål, tillhörande föreningens samlingar, må icke

                utan styrelsens tillstånd avyttras. Utan föreningens medgivande må ej heller

                föreningens övrig fast eller lös egendom avyttras eller pantförskrivas.


                  § 12


                För ändring av dessa stadgar, som endast kan ske på ordinarie årsmöte,

                erfordras att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade

                medlemmarna är eniga om beslutet.


                  § 13


                För föreningens upplösande erfordras att minst två tredjedelar av de när-

                varande röstberättigade medlemmarna vid två på varandra följande ordinarie

                årsmöten äro om beslutet eniga.


                  § 14


                Om föreningen upplöses och Malmö Kommun önskar överta föreningens

                samlingar, skall dessa överlåtas till kommunen utan ersättning.


                  § 15


                Upplöses föreningen skall dess tillgångar disponeras av kommunen för

                sådana ändamål, som åsyftas i föreningens stadgar § 1.